Chci ukončit nájem

Chci ukončit nájem před sjednaným termínem

Před uplynutím sjednané doby ubytování písemnou výpovědí smlouvy ze strany ubytovaného, i bez uvedení důvodu, s jednoměsíční výpovědní lhůtou, plynoucí od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi ubytovateli; tímto není dotčena odpovědnost ubytovaného za škodu případně způsobenou ubytovateli předčasným zrušením ubytování podle ust. § 2330odst. 2. občanského zákoníku. Za škodu, které ubytovatel nemohl zabránit, se vždy považuje částka odpovídající cenovému rozdílu mezi celkovou cenou za ubytování, která měla být uhrazena podle této smlouvy a celkovou cenou za ubytování, která by na základě platného ceníku měla být hrazena v případě uzavření smlouvy na skutečně realizovanou dobu ubytování (tj. rozdíl daný koeficienty dle doby ubytování). K této částce se také v případě vystěhování před uplynutím měsíční lhůty od podání výpovědi připočítá částka odpovídající standardní ceně za ubytování v dané kapacitě, s koeficientem času 1,0 za následujících 25 dnů ode dne, ke kterému ubytovanému zaniklo ubytování. Jestliže ubytovaný vypověděl smlouvu z doložených zdravotních nebo sociálních důvodů hodných zvláštního zřetele anebo z důvodu doloženého studijního pobytu v zahraničí organizovaného univerzitou, škodu vzniklou ubytovateli nenahrazuje; o uznání důvodů rozhoduje ubytovatel. Jestliže ubytovaný, který má uzavřenou smlouvu na dobu studia, vypověděl smlouvu proto, že nehodlá akceptovat případnou změnu ceny za ubytování v koleji, změnu VUP nebo změnu Ubytovacího řádu, škodu vzniklou ubytovateli nenahrazuje. Další informace naleznete v přiloženém odkazu

Všeobecné ubytovací podmínky - Opatření ředitele č.8, Příloha č.3

Žádost o odstoupení od smlouvy ubytování 2016/2017

Žádost o odstoupení od smlouvy ubytování 2016/2017


Poslední změna: 6. říjen 2016 15:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova v Praze

Koleje a menzy

Voršilská 1

116 43 Praha 1

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208



Jak k nám