• Aktuality

Aktuality

3. prosince 2020

Základní informace

Usnesení vlády ČR č. 1199 z 20. 11. 2020, které platí pro období od 30.11.2020 od 00:00 hod. do 12.12.2020 do 23.59 hod., bylo doplněno novým usnesením č. 1263 ze dne 30. 11. 2020, které s účinností od 7. 12. 2020 od 00 :00 hod. do 12. 12. 2020 do 23:59 hod. ve vztahu k provozu vysokých škol stanoví, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; přičemž zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:


a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,

c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku (vypuštěno: v posledním ročníku) bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,

d) na studium v doktorském studijním programu,

e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury,

f) na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů.


Koleje


Vláda ve výše uvedeném opatření ve vztahu k ubytování studentů na kolejích i nadále stanoví, že se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že nově je upraveno, že výjimka se uplatňuje i na studenty, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle výše uvedených písmen a), b), c) d) nebo f).

Od 7. 12. 2020 bude umožněno, aby studenti, kteří se nově mohou vrátit do studia, buď realizovali svůj nástup na koleje (mají-li tento nástup stále odložen), nebo aby požádali o znovu nastěhování a „odpečetění“ jejich pokoje. Kolejné bude účtováno v plné výši od dne nastěhování nebo faktického „odpečetění“ pokoje.

Žádosti o fyzické opuštění koleje se současným zanecháním osobních věcí v pokoji, který je „zapečetěn“, jsou přípustné pouze v souvislosti s vládou nařízenými karanténními opatření v rámci prevence před šířením onemocnění COVID 19.

Studentům, kteří využili možnosti „zapečetění“ pokoje, bude po dobu zkouškového období umožněn i opakovaný nekontinuální pobyt na kolejích po dobu jednoho, maximálně dvou dnů, a to za účelem vykonání kontroly studia (zkoušky) s tím, že po dny přítomnosti na kolejích bude účtováno plné kolejné. Při odjezdu studenta z koleje bude pokoj znovu „zapečetěn“. V případě pochybností může být student požádán, aby prokázal, že jeho pobyt na koleji má přímou souvislost s vykonáváním kontroly studia (zkoušky).

Pokud bude zákaz pobytu studentů na kolejích usnesením vlády odvolán a příslušná opatření budou umožňovat v převažující míře návrat do standardní prezenční formy studia, bude ukončena i možnost opuštění koleje se současným „zapečetěním“ pokoje s tím, že student se bude muset rozhodnout, zda se na kolej vrátí v plném rozsahu, nebo zda ubytovací smlouvu bez jakýchkoliv sankcí ukončí.


vedení Kolejí a menz

v Praze, 3. 12. 2020


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám