Zrušení vládních opatření - Obnovení ubytování 24.5.2021


KolejeDne 24. 5. 2021 došlo k vypuštění článku mimořádného opatření, které do té doby omezovalo pobyt studentů v ubytovacích zařízeních vysokých škol. Od 24. 5. 2021 je možné opětovné ubytování všech skupin osob. Vzhledem k probíhajícímu zkouškovému období nabízíme studentům tyto možnosti pokračování ubytování:1. Studenti ubytováni na kolejích mohou i nadále kdykoliv ukončit ubytování bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků. Podmínkou pro ukončení Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků je vyrovnání všech neuhrazených dluhů vůči KaM UK.2. I nadále je možné, aby student ponechal svůj pokoj zapečetěn, tj. aby čerpal slevu 50% z ceny kolejného, a to až do opětovného nastěhování na kolej nebo do odvolání opatření nejdéle však do 24.6.2021/14.9.2021. V období, kdy student opustil svoji ubytovací místo se současným ponecháním si osobních věcí, nemůže student vstupovat do prostor koleje bez předchozí domluvy s ubytovací kanceláří koleje.3. I nadále je možné, aby student opustil ubytovací kapacitu (kolej) se současným ponecháním osobních věcí v jeho ubytovacím místě (pokoji, buňce), a to v případě že je pokoj určen i pro prázdninové ubytování. Při opuštění koleje student zanechá klíče v ubytovací kanceláři a ubytovací místo (pokoj, buňka) bude zapečetěno. Pro tyto případy je poskytována sleva 50% z ceny kolejného, a to až do opětovného nastěhování na kolej nebo do odvolání opatření nejdéle však do 24. 6. 2021/14.9.2021. V období, kdy student opustil své ubytovací místo se současným ponecháním si osobních věcí, nemůže student vstupovat do prostor koleje bez předchozí domluvy s ubytovací kanceláří koleje.4. Studentům, kteří využili možnosti „zapečetění“ pokoje, bude po dobu zkouškového období umožněn i opakovaný nekontinuální pobyt na kolejích po dobu jednoho, maximálně dvou dnů, a to za účelem vykonání kontroly studia (zkoušky) s tím, že po dny přítomnosti na kolejích bude účtováno plné kolejné. Při odjezdu studenta z koleje bude pokoj znovu „zapečetěn“ až do odvolání nebo nejdéle do 24.6.2021/14.9.2021. V případě pochybností může být student požádán, aby prokázal, že jeho pobyt na koleji má přímou souvislost s vykonáváním kontroly studia (zkoušky).Při vstupu do ubytovacích prostor kolejí platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinném testování osob a studentů vysokých škol.Upravené podmínky pro vstup do kolejí UK:Stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením (také student pobývající na vysokoškolských kolejích) účastník nebo žák nevykazuje klinické příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku – (Pozn.: POZOR! Toto ustanovení se nevztahuje na studenty vysokých škol, aplikuje se však z hlediska průkazu splnění podmínek účasti na účastníky akademických obřadů na vysokých školách, tedy zejména promocí.):,prokáže, žei. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


ii. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


iii. byl očkován proti onemocnění COVID-19 aa. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, neboc. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo


iv. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebob) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, neboc) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebod) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.Účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
Poslední změna: 27. květen 2021 15:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám