Internet na kolejích a menzách

Pravidla používání internetu na kolejích KaM- Každý uživatel musí být registrován a musí být známa jeho identita  Účet musí být striktně osobní. Uživatel je povinen volit bezpečné přístupové heslo a udržovat ho v tajnosti. Pokud uživatel umožní zneužití své identity, je zodpovědný za způsobené škody. Pokud uživatel zjistí zneužití svého nebo jiného účtu, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit správci stroje nebo domény.

- Výpočetní technika, která je majetkem univerzity, a síť UK mohou být používány jen pro aktivity schválené nebo související s fakultou (výuka, projekty, samostatné práce, osobní korespondence apod.). Je zakázáno zneužívat počítačové sítě k šíření komerční, politické, náboženské nebo nacionální propagandy.

- Pro používání elektronické pošty platí stejná etika jako pro používání klasické pošty. Odesilatel se nesmí vydávat za jinou osobu (platí i pro vyplňování WWW formulářů), nesmí obtěžovat svou korespondencí ostatní uživatele.

- Na výpočetní technice zapojené do sítě UK je zakázáno šíření, instalace nebo používání takového softwaru a dat, k jejichž šíření, instalaci nebo používání nemá uživatel oprávnění (šířením je přitom míněno i šíření pasivní - tj. např. umístění na anonymní FTP či WWW server). Bez povolení je rovněž zakázáno kopírovat a distribuovat části operačních systémů a instalovaného softwaru, které nejsou volně šiřitelné.

- Jsou zakázány pokusy o získání neoprávněného přístupu k programům, informacím, privilegovaným stavům, periferiím a datům jiných uživatelů nebo zprostředkování či umožnění takového přístupu. Nastane-li takový přístup nebo stav neúmyslně, je uživatel povinen informovat správce stroje nebo sítě a v případě jeho nedostupnosti tento stav ukončit.

- Uživatel nesmí vědomě přetěžovat sítě (např. zasíláním hromadných či řetězových dopisů), při vyhledávání informací je povinen používat nejbližší zdroj požadované informace. Nesmí měnit konfiguraci zařízení sítě a manipulovat se zařízeními, která nejsou určena k veřejnému používání. Uživatel je povinen dodržovat pravidla zacházení s konkrétním technickým vybavením.

- Uživatel nesmí šířit informace, které jsou v rozporu se zákonem nebo které by mohly poškodit dobré jméno Univerzity Karlovy. To se týká i náplně WWW stránek a přímých odkazů z těchto stránek.

- Uživatel je povinen dodržovat i specifická pravidla těch sítí, do kterých vstupuje (a to jak v rámci UK, tak i mimo ni) a zákony (např. autorské a exportní) příslušných zemí.

- Provoz sítí je monitorován za účelem optimalizace jejich fungování, zjišťování a předcházení abnormálním stavům a pokusům o neoprávněný přístup. Uživatel souhlasí s tím, že jeho činnost v síti a data, která generuje, mohou být monitorovány. Takto získané informace však mají důvěrný charakter. Správce sítě ani UK nenesou žádnou právní odpovědnost za případné nedoručení, opoždění či jiné defekty v přenosu informací.

- Při vážném porušení pravidel může dojít k odpojení od sítě na dobu až jednoho týdne. Vážným porušením se myslí zejména sdílení obsahu chráněného autorským zákonem, přetěžování sítě, pokusy o získání neautorizovaného přístupu do cizích sítí, šíření spamu, šíření počítačových virů apod. Odpojením má uživatel získat čas k odstranění problému který vedl k jeho odpojení.Aleš Houdek

Ústav výpočetní technikyPoslední změna: 15. únor 2021 13:00 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám