Sdělení ze dne 19.11.2021

Vážené studentky, vážení studenti,


dovoluji si Vás upozornit, že dne 18. 11. 20201 bylo vyhlášeno nové usnesení vlády ČR č. 1032, kterým se s účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. mění mimořádné opatření ze dne 27. října 2021 (č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 1. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 12. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN), a to tak, že se zrušuje toto pravidlo: „…nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud student na místě prokáže, že podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb…“.


I. Vstup na koleje


V praxi to bude znamenat, že se od 22. 11. 2021 od 00.00 hod. nebude možno při vstupu do kolejí prokázat samotestem, ale pro vstup na koleje bude nezbytné každých 7 dnů prokázat:


1. očkováním proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno:

i. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití,

2. prodělaným onemocněním Covid 19 osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

3. PCR testem ne starším 72 hodin prokázaným potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb,

4. antigenním testem ne starším 24 hodin prokázaným potvrzením od poskytovatele zdravotních služeb.II. Testování


V zájmu minimalizace komplikací, které s novým opatřením vlády vzniknou, sděluji, že vždy každé úterý bude v určené době přítomen na těchto místech testovací tým:


Kolej Hvězda (vrátnice bloku 3) 19.00 - 21.00 hod.

Koleje Jižní Město (vrátnice v budově koleje Otava) 19.00 – 21.00 hod.

Koleji 17. listopadu (vrátnice blok B) 19.00 – 21.00 hod.


Jedná se o testovací tým provozovatele zdravotnických služeb, u kterého budete moci test absolvovat a obdržíte potřebné oficiální potvrzení. Cena bude zvýhodněná na 160,-Kč za provedení antigenního testu.


V tuto chvíli se bude jednat pouze o antigenní testy, nicméně do budoucna plánujeme rozšíření testování i o PCR testy, o čemž budete včas informováni.


III. Právo na provedení PCR testu


Pro úplnost doplňuji, že dle usnesení vlády ČR č. 1029 také ze dne 18. 11. 2021 se s účinností ode dne 22. 11. 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto opatření se nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím RT-PCR testu u osob uvedených v čl. II, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokážou se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to v případě osob uvedených v čl. II písm. a) až c) nejvýše pětkrát v kalendářním měsíci a v případě osob uvedených v čl. II písm. d) nejvýše dvakrát v kalendářním měsíci.


Čl. II. pak zní:


Osobami, kterým se provádí vyšetření podle čl. I na jejich žádost, jsou:

a) osoby do dovršení 18 let věku,

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),

c) osoby očkované proti onemocnění covid-10, pokud

i. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů, nebo

ii. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření, prokázat,

d) osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i. léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii. léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití.


Věřím, že i nadále budete přistupovat ke všem vyhlášeným opatřením a omezením z nich plynoucím zodpovědně, za což Vám velmi děkuji.


JUDr. Tomáš Horáček

kvestor


V Praze dne 19. 11. 2021Poslední změna: 3. prosinec 2021 10:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám