Sdělení ze dne 2.9.2021

Provoz kolejí


Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které bylo vydáno jako Příloha Usnesení vlády ze dne 16. srpna 2021, se s účinností od 31. srpna 2021 provoz kolejí v obecné rovině řídí těmito podmínkami:


Student při nástupu na kolej musí předložit doklad (tištěný nebo elektronický) o těchto skutečnostech:


a) že byl očkován proti onemocnění Covid-19, což prokáže národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, a to za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

b) že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

c) že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnosti viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.


Jestli student nebude schopen předložit při nástupu na ubytování ani jeden z uvedených dokladů, musí student při vstupu do koleje - v místě na koleji k tomuto účelu vyhrazeném – podstoupit rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní.

K provedení testování sděluji, že koleje UK ve vnitřních prostorách u vstupu do koleje (nejblíže vrátnici) vyčlenily samostatné místnosti (i na úkor snížení počtu studoven) vyhrazené pro sebetestování studentů. Místnosti jsou vybaveny stanovišti (stanovištěm se myslí stůl a židle). Minimální vzdálenost mezi jednotlivými stanovišti je 2m. Místnosti jsou vybaveny sběrným košem pro nebezpečný biologický odpad a dezinfekcí.

Student po provedeném samotestování pověřené osobě (vrátný/recepční) nebo ubytovateli předloží z bezpečné vzdálenosti výsledek sebetestování (případně fotku provedeného testu). Zaměstnanec test nebude chytat do rukou. Student následně použitý test vyhodí do koše pro tyto účely určenému.

Student při sebetestování vyplní potvrzení o provedení testu (jméno, číslo pokoje, datum provedení testu). Potvrzení předloží na vrátnici koleje. Vrátnice (případně ubytovací kancelář) potvrdí datum testu studentovi na formulář o kontrole negativního testu razítkem. Tento formulář/potvrzení o provedení testu bude muset student neustále mít u sebe a na vyžádání ho předložit při stupu do koleje. Platnost potvrzení je 7 dní. Po ukončení platnosti potvrzení musí student doložit, že naplňje některou z podmínek uvedených výše pod písmeny a) až c), nebo podstoupit nové sebetestování.

Pokud bude výsledek testu pozitivní – student tento výsledek neprodleně oznámí pověřené osobě, případně na email koleje.bounce@kam.cuni.cz. Student bude povinen neprodleně podstoupit karanténu, kde vyčká dalších pokynů a výsledek testu bude oznámen hygienické stanici.


Ubytovací kancelář při přestěhování z letního ubytování nebo při nástupu na kolej vydává kolejenky následovně:


• Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem a), obdrží kolejenku barvy zelené. Ubytovací kancelář nastaví vstup na čip na kolej bez omezení.

• Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem b), obdrží zelenou kolejenku s datem do kdy mu tato zelená kolejenka platí.

• Pokud student splňuje podmínku uvedenou výše pod písmenem c) anebo nesplňuje žádnou z podmínek a má povinnost se pravidelně sebetestovat, obdrží kolejenku červené barvy.


Koleje a menzy UK budou na vrátnicích nabízet k prodeji antigenní test (RAT) určený pro sebetestování. Vzhledem k velkému počtu volně dostupných odběrových míst na COVID-19 upřednostňujeme, aby studenti při příjezdu na kolej využili tyto testovací kapacity a na koleje přijížděli již z platným negativním testem.

Studentovi, který neprokáže, že splňuje některou z výše uvedených podmínek, nebude umožněn vstup na kolej a může mu být ukončena smlouva o ubytování.

Pro odstranění možných pochybností sděluji, že dle vyjádření Linky pro covidové poradenství v oblasti vysokého školství MŠMT v návaznosti na konzultaci s MŠMT bylo deklarováno, že Koleje a menzy UK jsou jako správci kolejí oprávněni evidovat, a pro potřeby prokázání oprávněnosti ubytování a vstupu na kolej i uchovávat, u jednotlivých ubytovaných dokumenty (kopie) a data prokazující jejich očkování, prodělanou nemoc Covid-19 nebo testování, a to i z hlediska GDPR (oprávněný zájem).


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 2. 9. 2021Poslední změna: 6. září 2021 08:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám