Chci ukončit nájem

Chci ukončit nájem před sjednaným termínem

Před uplynutím sjednané doby ubytování písemnou výpovědí smlouvy ze strany ubytovaného, i bez uvedení důvodu, s 30denní výpovědní lhůtou, plynoucí ode dne následujícího po dni doručení výpovědi ubytovateli; tímto není dotčena odpovědnost ubytovaného za škodu případně způsobenou ubytovateli předčasným zrušením ubytování podle ust. § 2330 odst. 2. občanského zákoníku. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla ubytovateli doručena třetí den po jejím odeslání. Za škodu, které ubytovatel nemohl zabránit, se vždy považuje částka odpovídající cenovému rozdílu mezi cenou za ubytování, která měla být uhrazena podle této smlouvy a cenou za ubytování, která by na základě platného ceníku měla být hrazena v případě uzavření smlouvy na skutečně realizovanou dobu ubytování. Při nedodržení 30denní výpovědní lhůty je do škody zahrnuta také platba odpovídající výši standardní ceny za ubytování v dané kapacitě za následujících 25 dnů ode dne, ke kterému ubytovanému zaniklo ubytování.


Všeobecné ubytovací podmínky


Žádost o odstoupení smlouvy o ubytování 2019/2020Poslední změna: 30. leden 2020 08:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakt

Univerzita Karlova

Koleje a menzy


Kolej Hvězda

Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6

Blok č.3, IV. a V.patro

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám